Category Archives: General

Captadors híbrids Ecomesh

Category : General

Aquesta setmana Watt Energia hem posat en marxa la primera instal•lació dels panells híbrids Ecomesh. Aquests captadors solars són capaços de produir energia fotovoltaica i tèrmica des de un mateix captador. Amb dos panells Ecomesh els nostres clients, tindran Aigua Calenta Sanitària a casa i a més estalviaran a la factura de la llum.

La part tèrmica es troba connectada amb un acumulador d’ACS evitant que la caldera es posi en funcionament per l’escalfament d’ACS, i per la part fotovoltaica s’ha instal•lat amb els microinversors, un sistema de control, gestió de consums i injecció zero, de manera que els ajudarà a millorar la seva despesa energètica. Això es possible gràcies al software que incorpora aquest sistema, amb ell podem conèixer els consums tant instantanis com històrics de la instal•lació a traves de l’ordinador o una aplicació mòbil,  adaptant-se a cada moment segons la demanda de l’habitatge.

Aquests panells son un bona solució si per exemple hi ha problemes d’espai a la teulada o terrassa, ja que podem tindre electricitat i calor a un únic panell.

IMG_20160523_160850

 

Captadores híbridos Ecomesh

Esta semana en Watt Energía hemos puesto en marcha la primera instalación de paneles híbridos Ecomesh. Estos captadores solares son capaces de producir energía fotovoltaica y térmica desde un mismo captador. Con dos paneles Ecomesh nuestros clientes, tendrán Agua Caliente Sanitaria en casa y además ahorrarán en la factura de la luz.

La parte térmica se encuentra conectada con un acumulador de ACS evitando que la caldera se ponga en funcionamiento para el calentamiento del agua de la vivienda, y para la parte fotovoltaica se ha instalado, junto con los microinversores, un sistema de control, gestión de consumos e inyección cero, de forma que les ayudará a mejorar su gasto energético. Esto es posible gracias al software que incorpora este sistema, con el podemos conocer los consumos tanto instantáneos como históricos de la instalación a través del ordenador o una iaplicación movil,  adaptándose a la demanda de la vivienda.

Estos paneles son una buena solución si, por ejemplo, existen problemas de espacio en el tejado o terraza, puesto que podemos tener electricidad y calor a un único panel.


  • -

Renovables a les granges?Perquè no!

La despesa energètica a les granges, es un punt molt important per als ramaders. La reducció d’aquesta partida als costos generals de les explotacions els pot ajudar a ser més competitius al mercat on s’han de moure. Per això cada vegada es busquen solucions més optimes i eficients a l’hora de climatitzar les naus on es troben els animals.

Actualment la millor manera de reduir els costos de calefacció a les instal·lacions es invertint en energies renovables principalment per el baix preu dels combustibles quan parlem per exemple de biomassa. Si entrem a comparar amb energies com la geotèrmia o l’energia solar tèrmica, els combustibles passen a ser recursos naturals sense tractaments previs i totalment gratuïts. Això sí, també hem de comptar que les instal·lacions inicials amb energies renovables poden ser algo més cares que instal·lacions amb els combustibles fòssils per tots coneguts, cosa que ens convenç quan realitzem un estudi d’amortització comparatiu enfrontant dos sistemes, i comprovem que la recuperació de les inversions es molt més favorable quan ens decidim per energies verds.

Cada vegada més explotacions avícoles deixen de funcionar amb instal·lacions amb gas (propà majoritàriament) i les substitueixen per sistemes de generació d’aire calent amb biomassa, preparats per cremar diferents combustibles, triant d’aquesta manera el combustible més econòmic segons l’època de l’any i el moviment de preus del mercat.

Un altre sector ramader que es decideix per canviar els sistemes tradicionals es el sector porcí. A les granges de truges i garrins on necessiten unes condicions tèrmiques específiques per la gestació i l’engreixament dels porcs opten per sistemes d’aigua amb terra radiant utilitzant com a font d’energia la biomassa o inclús la geotèrmia. Aquestes substitucions ajuden a estalviar d’un 50 a un 70% respecte a altres combustibles fòssils.

Tampoc ens hem d’oblidar dels sistemes solars que ens poden ajudar a reduir considerablement els costos sense tindre que canviar el sistema que tenim en aquell moment. El seu objectiu es cobrir una part important de les necessitats tèrmiques, ajudant al sistema de calefacció a reduir la despesa energètica aprofitant l’energia solar.

El que tenim clar es que cada vegada més ramaders es decideixen per muntar a les seves instal·lacions sistemes amb energies renovables, que a més d’estalviar costos també contribueixen a respectar el medi ambient, convenciment afortunadament creixent per tots nosaltres.

¿Renovables en las granjas? ¡Porque no!

El gasto energético en las granjas, es un punto muy importante para los ganaderos. La reducción de esta partida en los costes generales de las explotaciones les puede ayudar a ser más competitivos en el mercado el cual se mueven. Por eso cada vez se buscan soluciones más óptimas y eficientes a la hora de climatizar las naves donde se encuentran los animales.

Actualmente la mejor manera de reducir los costes de calefacción en las instalaciones es invirtiendo en energías renovables principalmente por el bajo precio de los combustibles cuando hablamos por ejemplo de biomasa. Si entramos a comparar con energías como la geotermia o la energía solar térmica, los combustibles pasan a ser recursos naturales sin tratamientos previos y totalmente gratuitos. Eso sí, también tenemos que contar que las instalaciones iniciales con energías renovables pueden ser algo más caras que instalaciones con los combustibles fósiles por todos conocidos, cosa que por otra parte, nos convence cuando realizamos un estudio de amortización comparativo enfrentando dos sistemas, y comprobamos que la recuperación de las inversiones es mucho más favorable cuando nos decidimos por energías verdes.

Cada vez más explotaciones avícolas dejan de funcionar con sistemas con gas (propano mayoritariamente) y las sustituyen por sistemas de generación de aire caliente con biomasa, preparados para quemar diferentes combustibles, eligiendo de este modo el combustible más económico según la época del año y el movimiento de precios del mercado.

Otro sector ganadero que se decide por cambiar los sistemas tradicionales se el sector porcino. En las granjas de madres y lechones donde necesitan unas condiciones térmicas específicas por la gestación y el engorde de los cerditos optan por sistemas de agua con suelo radiante utilizando como fuente de energía la biomasa o incluso la geotermia. Estas sustituciones ayudan a ahorrar de un 50 a un 70% respecto a otros combustibles fósiles.

Tampoco nos tenemos que olvidar de los sistemas solares que nos pueden ayudar a reducir considerablemente los costes sin tener que cambiar el sistema que tenemos en aquel momento. Su objetivo es cubrir una parte importante de las necesidades térmicas, ayudando al sistema de calefacción a reducir el gasto energético aprovechando la energía solar.

Lo que tenemos claro es que cada vez más ganaderos deciden montar en sus instalaciones sistemas con energías renovables, que además de ahorrar costes también contribuyen a respetar el medio ambiente, convencimiento afortunadamente creciente para todos nosotros.